Een defect melden

Meld tijdig herstellingen waarvan je denkt dat ze ten laste vallen van de huisvestingsmaatschappij op het telefoonnummer 014 54 19 41. Dit geldt eveneens voor aanvragen voor herstellingen die ten laste van de huurder vallen, maar die u door de maatschappij tegen betaling wilt laten herstellen.

Na de kantooruren houden we onze noodlijn 014 53 84 59 vrij voor dringende technische zaken. Let wel: wie misbruik maakt van het noodnummer, mag zich verwachten aan een waarschuwing. Bij een tweede wangebruik zien we ons genoodzaakt te werken met een boete van 40 euro.

Geef duidelijk uw naam op en zeg dat het om een herstelling gaat. Vermeld de naam van de hoofdhuurder. Indien u voor iemand anders belt, wees dan extra duidelijk. Geef het volledige adres op. Sommige straatnamen komen immers meerdere keren voor in de elf gemeenten van ons werkingsgebied. Nog te vaak begeven herstellers zich naar een foutief of onvolledig opgegeven adres. Overloop ter controle steeds mee de telefoonnummers die wij van u ter beschikking hebben.

Omschrijf wat er precies aan de hand is. Wij moeten weten welke hersteller er dient gestuurd te worden. Probeer de oorzaak reeds zelf te achterhalen of schets duidelijk en volledig wat er zich voordoet. Een vochtige plek in huis kan verschillende oorzaken hebben. Zorg er mee voor dat meteen de juiste vakman wordt gezonden. Is het niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is, vraag dan naar een medewerker van de onderhoudsdienst. Die kan, telefonisch of ter plaatse, meer klaarheid scheppen. Maak indien mogelijk dadelijk een afspraak. Indien u onverwacht een gemaakte afspraak niet kan naleven, verwittig dan zo vlug mogelijk de hersteller of Zonnige Kempen.

De meldingen worden systematisch geregistreerd en omgezet in werkbons. Indien nodig (bijvoorbeeld bij toenemende schade) kan u steeds om het werkbonnummer en de toegekende prioriteit vragen of een afschrift laten toesturen. Vanop afstand is het niet altijd onmiddellijk mogelijk om uit te maken of de herstelling ten laste van de huurder of de maatschappij valt. Wij proberen u hierover echter zo goed mogelijk te informeren.

Zonnige Kempen verwittigt de hersteller (firma, zelfstandige, eigen onderhoudsdienst) per fax en in zeer dringende gevallen ook telefonisch. Het is niet mogelijk om de werken onmiddellijk in te plannen. De meeste herstellers werken voor firma’s of zijn zelfstandigen en maken zelf hun planning op. Wij vragen alle herstellers om tijdig telefonisch met u contact op te nemen voor verdere afspraken. Bedenk ook dat de benodigde tijdsduur voor herstellingen zeer moeilijk is in te schatten (zeker als ze vaag omschreven zijn) en we vragen dan ook enig begrip te hebben voor verschuivende of uitgestelde afspraken. Wij vragen de herstellers in de mate van het mogelijke te verwittigen bij gewijzigde afspraken en een bericht na te laten als ze bij u voor de deur zouden staan.

Indien de vooropgestelde periode dreigt te verlopen zonder dat de herstelling werd uitgevoerd, verwittigt u Zonnige Kempen, die de betrokken hersteller herinnert aan zijn werkopdracht. Zo nodig wordt de prioriteit aangepast en krijgt u het telefoonnummer van de hersteller om zelf contact op te nemen. Indien geen redelijke termijn kan worden nageleefd, proberen wij iemand anders te zoeken voor de opdracht.

Wij vragen eveneens dat alle herstellers ter plaatse een werkbon laten aftekenen. Zo nodig kan u op dit document opmerkingen formuleren. Bij dringende of ernstige klachten over herstellingen kan u zich schriftelijk of telefonisch richten tot het hoofd van de onderhoudsdienst.

Voor welke herstellingen staat u als huurder zelf in? (‘Instaan voor’ wil hier zeggen: zelf of met hulp van anderen doen of voor zijn rekening laten doen. Verdere details worden geregeld in het huurcontract en zijn bijlagen, de wet, de rechtspraak en de plaatselijke gebruiken.)

 • de huurherstellingen (kleine herstellingen die ten laste zijn van de huurder)
 • ontstoppen van leidingen
 • herstellingen van eigen schade of schade door inwonenden
 • regelen van schade door bezoekers
 • herstel na schade veroorzaakt door gebrekkige melding (aan de maatschappij, de omwonenden, …)
 • teruggave van de woning in de oorspronkelijke staat (uitgezonderd normale slijtage en zaken die schriftelijk anders zijn overeengekomen, bijvoorbeeld bij aanpassingen)

Enkele voorbeelden

  • Het waait stevig, een deur of raam smakt dicht en het glas breekt: die herstelling is voor de huurder.
  • De sifon onder de gootsteen lekt. De huurder heeft het wel gemerkt, maar niets gedaan om het lek te dichten of het water op te vangen in een kom. Op den duur is er waterschade aan de kast. De kosten zijn voor de huurder.
  • Eén of enkele stenen plintjes moeten worden teruggeplaatst of vervangen: dat is een huurherstelling, ten laste van de huurder.
  • Een ligbad wordt voortdurend als douche gebruikt, waardoor er vochtschade ontstaat. Ook die kosten zijn voor de huurder.
  • Een huurder heeft de scharnieren van een dakraam nog nooit gesmeerd of zet het raam nooit vast als het wat harder waait. Daardoor kan het raam voortijdig verslijten of kapot gaan. De huurder betaalt, want hij was geen ‘goed huisvader’.

Vul onderstaand formulier volledig in. Zo kunnen we je snel verder helpen.

Vermeld zeker je naam, volledige adres, e-mail en telefoonnummer en omschrijf goed wat er precies aan de hand is.